VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sú vydané podnikateľským subjektom:

  (ďalej len „poskytovateľ služby IGM“)

 2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa služby IGM a zákazníka v súvislosti s poskytovaním propagačnej služby Instagrammarketing (ďalej len „IGM“).
 3. Poskytovateľ služby IGM poskytuje službu IGM spočívajúcu v propagácii účtu zákazníka zriadeného na sociálnej sieti Instagram (ďalej len „Instagram“) počas príslušného časové obdobia zvoleného zákazníkom (ďalej aj „predplatené obdobie“), ktorej cieľom je zvýšenie záujmu užívateľov Instagramu o Instagramový profil zákazníka prostredníctvom automatizovaného marketingového softwaru zameraného na získavanie sledovateľov (followerov) pre Instagramový účet zákazníka a prostredníctvom odborného poradenstva v oblasti Instagramu a jeho algoritmov (ďalej spoločne len „služby“), a to po zaplatení ceny za služby zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach. V závislosti od zvoleného programu poskytovaných služieb pozostávajú služby z nasledovných činností:
  • odborné marketingové poradenstvo (dostupné pre všetky poskytované programy),
  • automatizovaná podpora Instagramového účtu zákazníka prostredníctvom softwaru zabezpečujúceho sledovanie (followovanie) profilov ostatných užívateľov Instagramu a pravidelné odsledovanie (unfollowovanie) profilov po uplynutí 24 hodín od začatia sledovania (dostupné pre všetky poskytované programy),
  • zacielenie automatizovanej podpory Instagramového účtu zákazníka na konkrétnych užívateľov Instagramu tvoriacich cieľovú skupinu zákazníka podľa zvolených preferencií, akými sú napr. vek, pohlavie, oblasti záujmu a podobne (dostupné od programu „BUSINESS“),
  • automatizované uskutočňovanie reakcií (lajkov) na zverejnené príspevky užívateľov Instagramu tvoriacich cieľovú skupinu zákazníka (dostupné od programu „BUSINESS“),
  • zacielenie automatizovanej podpory Instagramového účtu zákazníka na konkrétnu lokalitu (dostupné pre program „BUSINESS ELITE“),
  • automatizované zasielanie správ užívateľom Instagramu tvoriacich cieľovú skupinu zákazníka s prednastaveným obsahom (dostupné pre program „BUSINESS ELITE“),
  • plánované zverejňovanie príspevkov na zákazníkovom Instagramovom profile s prednastaveným obsahom (dostupné pre program „BUSINESS ELITE“),
  • automatizované komentovanie príspevkov zverejnených užívateľmi Instagramu tvoriacich cieľovú skupinu zákazníka s prednastaveným obsahom (dostupné pre program „BUSINESS ELITE“),
  • poskytnutie proxy IP ochrany, t.j. unikátnej IP adresy pod ktorou sa zákazníkov profil pripája na Instagram (dostupné pre všetky poskytované programy).

II. Objednávka, potvrdenie objednávky, spôsob uzatvorenia zmluvy

 1. Zákazník uskutočňuje objednávku služieb prostredníctvom objednávkového formulára na stránke www.intagrammarketing.sk/objednavka. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný na emailovú adresu, ktorú zákazník pri objednaní zadal, informačný email s predmetom "Zaevidovanie objednávky", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“) medzi poskytovateľom služby IGM a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.
 2. V závislosti od druhu objednaných služieb (najmä pri objednaní programu BUSINESS a BUSINESS ELITE) bude poskytovateľ služby IGM po zaevidovaní objednávky kontaktovať zákazníka e-mailom alebo na telefónnom čísle, ktoré zákazník zadal pri objednaní služieb, z dôvodu špecifikácie cieľových skupín zákazníka, prípadne lokality zacielenia automatizovanej podpory a pod.. K uzatvoreniu zmluvy dochádza až momentom keď poskytovateľ služby IGM potvrdí zákazníkovi akceptovanie objednávky. Oznámenie o akceptovaní objednávky bude doručené na emailovú adresu zákazníka.
 3. Poskytovateľ služby IGM si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku, resp. odmietnuť alebo prerušiť poskytovanie služieb (v prípade ak už bola objednávka zo strany poskytovateľa IGM akceptovaná), ak sa preukáže, že Instagramový účet zákazníka, v prospech ktorého sa majú služby poskytnúť, nie je zriadený minimálne 30 dní a zároveň nebolo na tomto účte zverejnených aspoň 9 príspevkov.

III. Cena a poskytovanie služieb

 1. Za poskytovanie služieb za predplatené obdobie je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi služby IGM cenu stanovenú v cenníku poskytovateľa služby IGM, ktorý je v platnom znení zverejnený na internetovej stránke www.instagrammarketing.sk (ďalej len „cena“ alebo „ceny“). Všetky ceny sú stanovené v Euro a neobsahujú DPH. Poskytovateľa služby IGM nie je platcom DPH.
 2. Poskytovateľ služby IGM zašle na e-mailovú adresu zákazníka spolu s akceptáciou objednávky aj elektronickú faktúru s platobnými údajmi na úhradu ceny za objednané služby na zvolené predplatené obdobie. Akceptovaním týchto obchodných podmienok vyslovuje zákazník súhlas so zasielaním elektronických faktúr.
 3. Cena môže byť uhradená prostredníctvom služieb internet banking-u, prevodom z bankového účtu alebo iným spôsobom umožneným poskytovateľom služby IGM. Za úhradu ceny sa považuje pripísanie príslušnej ceny na bankový účet poskytovateľa služby IGM.
 4. Poskytovateľ služby IGM začne poskytovať služby zákazníkovi bezodkladne potom čo bude zo strany zákazníka uhradená cena za služby na zvolené predplatené obdobie a poskytnuté prihlasovacie údaje k Instagramovému účtu zákazníka podľa Čl. V. bod 2. týchto podmienok, pričom momentom začatia poskytovania služieb začína plynúť zvolené predplatené obdobie.
 5. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na predplatené obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté.

IV. Práva a povinnosti poskytovateľa, obmedzenie záruky, obmedzenie zodpovednosti

 1. Po splnení stanovených podmienok, najmä po úhrade ceny a poskytnutí prihlasovacích údajov k Instagramovému účtu zákazníka podľa Čl. V. bod 2. týchto podmienok, bude poskytovateľ poskytovať zákazníkovi služby v objednanom rozsahu počas predplateného obdobia v súlade s týmito podmienkami.
 2. Poskytovateľa služby IGM sa zaväzuje, že všetky profily užívateľov Instagramu, ktoré zákazník z vlastnej iniciatívy začal sledovať prostredníctvom svojho Instagramového účtu pred začatím poskytovania služieb, uloží na tzv. Safe List, aby bolo počas poskytovania automatizovanej podpory zabránené ich odsledovaniu (unfollowovaniu). Zákazník má možnosť kedykoľvek počas poskytovania služby začať sledovať (followovať) z vlastnej iniciatívy nové profily užívateľov Instagramu, je však povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poskytovateľa služby IGM, ktorý takéto profily následne pridá do Safe Listu, aby sa predišlo ich odsledovaniu (unfollovovaniu) zo strany marketingového softwaru, v opačnom prípade neručí poskytovateľ služby IGM za to, že nebudú takéto zákazníkom pridané profily počas poskytovania automatizovanej podpory odsledované (unfollownuté) marketingovým softwarom.
 3. Poskytovateľ služby IGM sa zaväzuje, že najneskôr do 168 hodín po ukončení poskytovania služieb zákazníkovi zabezpečí, aby Instagramový účet zákazníka sledoval už len tie profily užívateľov Instagramu, ktoré sú zaradené do Safe Listu a aby bolo pri všetkých ostatných Instagramových profiloch, ktoré boli sledované pomocou automatizovanej podpory marketingovým softwarom, ukončené ich sledovanie (followovanie).
 4. Poskytovateľ služby IGM je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu marketingového softwaru, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa služby IGM. Poskytovateľ služby IGM je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb e-mailom alebo oznamom zverejneným na www.instagrammarketing.sk; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.
 5. V súvislosti s poskytovaním služieb zákazníkovi neposkytuje poskytovateľ služby IGM žiadne záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi, pričom zákazník berie na vedomie a akceptuje, že:
  • poskytovateľ služby IGM sa žiadnym spôsobom nezaväzuje ku konkrétnemu počtu nových sledovateľov (followerov) Instagramového profilu zákazníka, ani ku konkrétnemu počtu reakcií (lajkov) a komentárov, ktoré ostatní užívatelia Instagramu zverejnia na Instagramovom účte zákazníka, keďže tieto počty sa odvíjajú od množstva faktorov, ako zameranie a obsah profilu alebo frekvencia pridávania príspevkov, samotné správanie sa zákazníka na Instagrame a pod.,
  • údaje, uvedené na internetovej stránke poskytovateľa služby IGM, o predpokladanom dennom náraste počtu sledovateľov (followerov) prostredníctvom jednotlivých programov poskytovaných služieb, sú len orientačné a poskytovateľ služby IGM ich nijako nezaručuje,
  • marketingový software zabezpečuje sledovanie profilov ostatných užívateľov Instagramu a uskutočňuje reakcie (lajky) na ich zverejnené príspevky pomocou plne automatizovaného vyhľadávania a rozpoznávania kľúčových slov (tzv. hashtagov) špecifických pre tú ktorú oblasť záujmu, avšak skutočný obsah príspevkov nevie vyhodnotiť, a preto poskytovateľ služby IGM nezaručuje, že marketingový software bude prostredníctvom Instagramového účtu zákazníka reagovať na príspevky (resp. sledovať profily) s vhodným obsahom a v tejto súvislosti nenesie poskytovateľ služby IGM žiadnu zodpovednosť za prípadné reakcie na príspevky (alebo sledovanie profilov), ktorých obsah vyhodnotí zákazník ako nevhodný,
  • Instagram ani iné sociálne siete vlastnené spoločnosťou Facebook nepovoľujú využívať software tretej strany ani pristupovať k údajom, resp. zhromažďovať údaje v produktoch spoločnosti Facebook pomocou automatizovaných prostriedkov a z tohto dôvodu vzniká pri poskytovaní služieb ako aj po ich poskytnutí riziko dočasného alebo trvalého zablokovania (resp. deaktivovania alebo zrušenia) Instagramového účtu zákazníka, prípadne aj riziko zásahu do obsahu Instagramového účtu zákazníka zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete Instagram v podobe odstránenia nadobudnutých reakcií (lajkov), príspevkov, komentárov, alebo aj followerov, a preto objednaním služieb a akceptovaním týchto podmienok zákazník výslovne prehlasuje, že si je vedomý rizika dočasného alebo trvalého zablokovania jeho Instagramového účtu ako aj rizika zásahu do obsahu Instagramového účtu zákazníka zo strany prevádzkovateľa sociálnej siete Instagram v podobe odstránenia nadobudnutých reakcií (lajkov), príspevkov, komentárov, alebo aj followerov, za čo nenesie poskytovateľ služby IGM žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek charakteru, zákazník je ochotný toto riziko podstúpiť a nie je oprávnený si v tejto súvislosti nárokovať od poskytovateľa služieb IGM žiadnym spôsobom akúkoľvek kompenzáciu akéhokoľvek charakteru (napr. vrátenie akejkoľvek finančnej čiastky zo zaplatenej ceny za poskytovanie služieb, alebo náhradu škody a pod.),
  • poskytovateľ služby IGM nezaručuje nepretržitú alebo neobmedzenú dostupnosť poskytovaných služieb, keďže služby sú poskytované prostredníctvom internetového pripojenia a sú závislé aj na dostupnosti samotnej sociálnej sieti Instagram, a preto poskytovateľ služby IGM v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie,
  • poskytovateľ služby IGM nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek obmedzenie alebo poškodenie Instagramového účtu zákazníka, alebo poškodenie dobrého mena alebo povesti zákazníka, alebo za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu (vrátane ušlého zisku).

V. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má po splnení stanovených podmienok, najmä po úhrade ceny a poskytnutí prihlasovacích údajov k Instagramovému účtu zákazníka podľa bod 2. tohto článku podmienok, právo na poskytovanie objednaných služieb počas príslušného predplateného obdobia.
 2. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi služby IGM platné prihlasovacie údaje k Instagramovému účtu zákazníka. Poskytnutie prihlasovacích údajov k Instagramovému účtu zákazníka je nevyhnutnou podmienkou k poskytovaniu objednaných služieb a bez týchto údajov nemôže poskytovateľ služby IGM začať s ich poskytovaním. Odporúčanými spôsobmi poskytnutia prihlasovacích údajov sú:
  • zaslanie prihlasovacích údajov na e-mailovú adresu poskytovateľa služby IGM a to v troch samostatných e-mailoch, pričom prílohou prvého e-mailu bude zaheslovaný súbor, ktorý bude obsahovať údaj o prihlasovacom mene, prílohou druhého e-mailu bude zaheslovaný súbor, ktorý bude obsahovať údaj o prihlasovacom hesle a v treťom e-maily uvedie zákazník heslo potrebné na otvorenie príloh zaslaných v prvých dvoch e-mailoch;
  • zaslanie prihlasovacích údajov poskytovateľovi služby IGM prostredníctvom aplikácie WhatsApp, ktorá zaručuje zabezpečenú šifrovanú komunikáciu medzi stranami.
 3. V prípade ak zákazník využíva program poskytovaných služieb, ktorý umožňuje zacielenie automatizovanej podpory Instagramového účtu zákazníka na konkrétnych užívateľov Instagramu tvoriacich cieľovú skupinu alebo na konkrétnu lokalitu (program BUSSINES, resp. BUSSINES ELITE), je oprávnený kedykoľvek počas predplateného obdobia požiadať poskytovateľa služby IGM o zmenu zacielenia automatizovanej podpory Instagramového účtu zákazníka a poskytovateľ služby IGM sa zaväzuje takejto žiadosti vyhovieť a zmeniť zacielenie podľa požiadaviek zákazníka. Zákazník, ktorý využíva program BUSINESS ELITE, má taktiež možnosť kedykoľvek počas predplateného obdobia požiadať poskytovateľa služby IGM o zmenu prednastaveného obsahu a iných prípadných parametrov pri službe automatizovaného zasielanie správ užívateľom Instagramu, službe plánovaného zverejňovanie príspevkov na zákazníkovom Instagramovom profile a službe automatizovaného komentovanie príspevkov zverejnených užívateľmi Instagramu, pričom poskytovateľ služby IGM sa takejto požiadavke zákazníka zaväzuje vyhovieť.
 4. Zákazník je oprávnený kedykoľvek počas predplateného obdobia požiadať poskytovateľa služby IGM aj bez uvedenia dôvodu o prerušenie poskytovania služieb na ním zvolené časové obdobie a poskytovateľ služby IGM sa tejto žiadosti zákazníka na prerušenie poskytovania služieb zaväzuje vyhovieť. Žiadosť zákazníka o prerušenie poskytovania služieb sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6. tohto článku podmienok a nezakladá zákazníkovi právo na vrátenie žiadnej finančnej čiastky zo zaplatenej ceny za poskytovanie služieb ani na predĺženie predplateného obdobia poskytovania služieb o obdobie počas ktorého bolo ich poskytovanie na žiadosť zákazníka prerušené (t.j. takéto prerušenie poskytovania služieb nemá vplyv na plynutie predplateného obdobia). Prerušenie poskytovania služieb na žiadosť zákazníka zaniká (1) skončením predplateného obdobia alebo (2) žiadosťou zákazníka o opätovné poskytovanie služieb, ktorej sa poskytovateľ služby IGM zaväzuje vyhovieť a bezodkladne začne opätovne poskytovať služby, a to až do dňa skončenia predplateného obdobia.
 5. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa Čl. III. ods. 4. týchto podmienok, teda pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok, v prípade ak došlo k úplnému poskytnutiu služieb (§ 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.“).
 6. Ak pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy nedôjde zo strany poskytovateľa služby IGM k úplnému poskytnutiu služieb (napr. z dôvodu, že zákazník si zvolí predplatené obdobie poskytovania služieb, ktoré presahuje zákonnú lehotu na odstúpenie od zmluvy), je zákazník oprávnený do 14 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb aj bez uvedenia dôvodu od nej odstúpiť, pričom bude povinný poskytovateľovi služby IGM uhradiť iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, t.j. zákazníkovi bude vrátená cena, ktorú uhradil za zvolené predplatené obdobie poskytovania služieb, ktorá bude ponížená o alikvotnú sumu zodpovedajúcu obdobiu počas ktorého boli zákazníkovi poskytované služby zo strany poskytovateľa služby IGM do dňa odstúpenia od zmluvy (§ 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.: „Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.“).
 7. Pre odstúpenie od zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný poskytovateľom služby IGM. Odstúpenie od zmluvy zašle zákazník na emailovú alebo doručovaciu adresu poskytovateľa služby IGM uvedenú v týchto podmienkach. Poskytovateľ služby IGM potvrdí zákazníkovi bezodkladne prijatie formulára.

VI. Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Poskytovateľ služby IGM vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky ich poskytovania.
 2. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@instagrammarketing.sk alebo písomne na adrese poskytovateľa služby IGM uvedenej v Čl. I. bod 1. týchto podmienok. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku propagačného softwérového systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 24 po sebe nasledujúcich hodín, a súčasne bude preukázané, že tento výpadok bol spôsobený z dôvodov (napr. technickými problémami) na strane poskytovateľa služby IGM.
 4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. e-mailom).
 5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s bodom 3. tohto článku opodstatnená, poskytovateľ služby IGM poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované alebo vráti zákazníkovi alikvotnú časť ceny za obdobie, počas ktorého neboli zákazníkovi služby poskytované; v ostatných prípadoch reklamáciu ako neopodstatnenú zamietne. O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má zákazník.
 7. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ služby IGM vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ služby IGM porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa služby IGM so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ služby IGM na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom služby IGM je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 9. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov zákazníka zo strany poskytovateľa služby IGM sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy poskytovateľa služby IGM a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľ služby IGM nie je vo vzťahu k zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 4. Tieto podmienky (vrátane cenníka poskytovateľa služby IGM) je poskytovateľ služby IGM oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu zákazníka alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke www.instagrammarketing.sk. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy o poskytovaní služieb, a to v súlade so zmenou podmienok. Prípadná zmena cenníka služby IGM nemá vplyv na predplatené obdobie, za ktoré zákazník uhradil cenu pred nadobudnutím účinnosti nového cenníka služby IGM.
 5. Všetky práva k webovým stránkam poskytovateľa služby IGM, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia poskytovateľovi služby IGM. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu poskytovateľa služby IGM.
 6. Kontaktné údaje poskytovateľa služby IGM sú uvedené v Čl. I. bod 1. týchto podmienok ako aj na stránke www.intagrammarketing.sk.
 7. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa služby IGM je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 8. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom služby IGM v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
 9. Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok je aj Príloha č. 1 obsahujúca vzorový formulár odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku.
 10. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.7.2018
 11. Zákazník bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU s www.instagrammarketing.sk nájdete v origináli obchodních podmienok.

Originál obchodných podmienok